bakanlıktan 'hassas alan' açıklaması

BAKANLIKTAN 'HASSAS ALAN' AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rant için SİT alanlarının statüsünün değiştirilmeye hazırlandığı, ‘Hassas Alan’ tanımlamasıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Tarih : 28 Ocak 2015, 18:33
Puan Ver : Bakanlıktan 'hassas Alan' Açıklaması(9/10)5


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rant için SİT alanlarının statüsünün değiştirilmeye hazırlandığı, ‘Hassas Alan' tanımlamasıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'rant için SİT alanlarının statüsünün değiştirilmeye hazırlandığı, ‘Hassas Alan' tanımlamasıyla bu yerlerin imara açılması ve üzerlerinde bulunan kaçak yapıların kurtarılmasının planlandığı, raporları hazırlamak için kurulan komisyonun tamamen bürokratlardan oluştuğu, önce bölge kurulunun karar aldığı sonra merkez komisyonun onayladığı, alınan bilimsel kararlar tartışmalı olduğu” yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilindiği üzere; 17 Ağustos 2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname' ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 644 sayılı KHK'nin ‘Mevcut statülerin değerlendirilmesi' başlıklı Geçici 6. Madde'sinde (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 17 md.); “(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belge, bu alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi için en geç altı ay içinde Bakanlığa devredilir. Tabiat varlıkları ve doğal sitlerle ilgili yeni değerlendirme yapılıncaya kadar bu alanlara ilişkin olarak kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınmış kararlar geçerlidir.” hükmü bulunmaktadır. Kanun Hükmünde Kararnamenin bu maddesi ile, doğal sit alanları ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş olan alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi görevi Bakanlığımıza verilmiştir' denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Bu bağlamda; 19 Temmuz 2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' ve 01.03.2013 tarihli ve 2116 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanan ‘Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar' kapsamında hazırlanan Teknik Şartnameler doğrultusunda mevcut olan bütün doğal sit alanlarında, alanların sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konulması amacıyla dört mevsimi kapsayacak şekilde “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” yapılmaktadır. Bahse konu raporlar, ‘Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar' kapsamında hazırlanan Teknik Şartname doğrultusunda Ekolog, Ornitolog, Memeli Uzmanı, Botanik Uzmanı, Omurgasız Uzmanı, Herpetolog Hidrojeolog veya Jeoloji Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Harita Mühendisi, CBS Sertifikalı Uzman olmak üzere her biri kendi alanında uzman proje ekibi tarafından hazırlandığından TVK Bölge Komisyonlarınca bilimsel açıdan değil usul yönünden değerlendirilecektir. Doğal sit alanlarına ilişkin bu bilimsel raporlar çoğunluğu üniversite akademisyenlerinden oluşan alanında uzman bir proje ekibi tarafından teknik esaslar ve bilimsel bulgular doğrultusunda hazırlanacak olup, bu raporlar sonucunda yeni kategorileri önerilecektir. Bu bağlamda komisyon üyelerimizin değerlendireceği ekolojik temelli raporlar, uluslararası bilimsel kriterler esas alınarak hazırlandığından subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmaktadır. Bu izahatlardan anlaşılacağı üzere; Yapılan bu çalışmalar doğal sit alanlarının iptali veya turizme açılması düşüncesiyle yapılmamakta olup, daha önce hiçbir bilimsel temele dayanmadan tescil edilen alanların, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarıyla tamamen bilimsel bulgulara dayanarak yeni kategorilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.'

(İHA)

 


Etiketler: Bakanlıktan    Hassas  Alan    Açıklaması  Ankara  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER